Thang điểm phân cấp độ TOPIK

Topik 5 bao nhiêu điểm

THANG ĐIỂM PHÂN CẤP ĐỘ TOPIK

Topik I (SƠ CẤP 1 + SƠ CẤP 2): 

Thi 2 môn Nghe (듣기) + Đọc(읽기). Phần Nghe thi trong 40 phút với 30 câu hỏi và phần Đọc thi trong 60 phút với 40 câu hỏi. Tổng số điểm tối đa đạt được cả hai phần là 200 điểm trong thời gian là 100 phút.

• Cấp độ 1: Tổng 2 môn nếu đạt từ 80 điểm trở lên trên tổng số điểm tối đa là 200 điểm.
• Cấp độ 2: Tổng 2 môn nếu đạt từ 140 điểm trở lên trên tổng số điểm tối đa là 200 điểm.

Thường đậu cấp độ 2 mới gọi là lấy được TOPIK I. Vì nếu cơ quan, tổ chức nào yêu cầu các bạn nộp chứng chỉ TOPIK I thì hầu như họ đều yêu cầu đậu cấp 2.

Topik II (TRUNG CẤP + CAO CẤP, TỨC TỪ CẤP 3 ~ CẤP 6): 

Thi 3 môn Nghe (듣기) + Đọc(읽기) + Viết (쓰기).Phần Nghe thi trong 60 phút phần Viết thi trong 50 phút và phần Đọc thi trong 70 phút. Tổng số điểm tối đa đạt được cả hai phần là 300 điểm trong thời gian là 180 phút.

• Cấp độ 3: Tổng 3 môn nếu đạt từ 120 điểm trở lên trên tổng số điểm tối đa là 300 điểm.
• Cấp độ 4: đạt từ 150 điểm trở lên trên tổng số điểm tối đa là 300 điểm.
• Cấp độ 5: đạt từ 190 điểm trở lên trên tổng số điểm tối đa là 300 điểm.
• Cấp độ 6: đạt từ 230 điểm trở lên trên tổng số điểm tối đa là 300 điểm.

Lưu ý: Nhiều bạn không phân biệt được giữa “Topik cấp 2” và “Topik 3”. Các bạn hãy hiểu thế này nhé. Nhớ đánh dấu chữ số la mã I, II cho dễ. Nói đến TOPIK I thì nghĩ đến sơ cấp nhé. Nói đến TOPIK II thì nghĩ đến trung cấp và cao cấp.