Giải Thưởng Học Viên Danh Dự New Windows

Quy định mới áp dụng riêng cho kỳ thi JLPT tháng 7.2018

Bạn Nguyễn Thành Lâm – Học viên có thành tích cao nhất trong kỳ thi Nat-Test tháng 10/2017 của Trung Tâm

Bạn Nguyễn Minh Thư – Học viên có thành tích cao nhất trong kỳ thi Nat-Test tháng 12/2017 của Trung Tâm.

Bạn Trần Bùi Ngọc Nhi – Học viên có thành tích cao nhất trong kỳ thi Nat-Test tháng 12/2017 của Trung Tâm

(2 bạn Nhi và Thư đồng điểm thi)