Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

ở New Windows học viên đã bắt đầu nói được ngay từ buổi đầu. Không cần giỏi từ vựng hay chu toàn ngữ pháp,

  • Học phí: 1.300.000
  • Ưu đãi: 1.170.000
Xem chi tiết

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 3

Không cần giỏi từ vựng hay chu toàn ngữ pháp, ở New Windows học viên đã bắt đầu nói được ngay từ buổi đầu.

  • Học phí: 1.500.000
  • Ưu đãi: 1.500.000
Xem chi tiết

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 2

Tiếng Hoa giao tiếp, Dành cho người mới bắt đầu. " thú vị " , trãi nghiệm giao tiếp thực tế

  • Học phí: 1.400.000
  • Ưu đãi: 1.400.000
Xem chi tiết