Tiếng Hoa Sơ Cấp 1

ở New Windows học viên đã bắt đầu nói được ngay từ buổi đầu. Không cần giỏi từ vựng hay chu toàn ngữ pháp,

  • Học phí: 1.190.000
  • Ưu đãi: 1.071.000
Xem chi tiết

Lớp Tiếng Trung Ngữ Âm Chuẩn Giọng Bắc Kinh

Không cần giỏi từ vựng hay chu toàn ngữ pháp, ở New Windows học viên đã bắt đầu nói được ngay từ buổi đầu.

  • Học phí: 500.000
  • Ưu đãi: 500.000
Xem chi tiết

Giao Tiếp Sơ Cấp 3

Không cần giỏi từ vựng hay chu toàn ngữ pháp, ở New Windows học viên đã bắt đầu nói được ngay từ buổi đầu.

  • Học phí: 1.390.000
  • Ưu đãi: 1.390.000
Xem chi tiết
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ