Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 3

Các chủ đề giao tiếp thực tế, gần gũi

  • Học phí: 1.800.000
  • Ưu đãi: 1.800.000
Xem chi tiết

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp HKI

Học viên được hoàn thiện cách phát âm chuẩn, quy tắc ghép chữ, viết chữ trong 3 buổi đầu tiên của chương trình. Ưu đãi 10% học phí cho 5 học viên đầu tiên

  • Học phí: 1.600.000
  • Ưu đãi: 1.440.000
Xem chi tiết

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 1

Học viên được hoàn thiện cách phát âm chuẩn, quy tắc ghép chữ, viết chữ trong 3 buổi đầu tiên của chương trình. Ưu đãi 10% học phí cho 5 học viên đầu tiên

  • Học phí: 1.600.000
  • Ưu đãi: 1.440.000
Xem chi tiết

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp HKII

Học viên được hoàn thiện cách phát âm chuẩn, quy tắc ghép chữ, viết chữ trong 3 buổi đầu tiên của chương trình. Các chủ đề giao tiếp thực tế, gần gũi.

  • Học phí: 1.700.000
  • Ưu đãi: 1.700.000
Xem chi tiết